Powiat Nowotarski dla Rabki-Zdroju

I Liceum im. Eugeniusza Romera

Dom Pomocy Społecznej

Skrzyżowanie ulic Zakopiańskiej i Podhalańskiej

Most na Rabie

Powiat nowotarski w obecnym kształcie powołany został do życia na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Jest jednym z 379 powiatów w Polsce i jednym z 22 powiatów małopolskich. Jego powierzchnia wynosi 1474,66 km² a liczba ludności 187 982.
Od 2006 roku (od dwóch kadencji) władze w powiecie sprawuje koalicja utworzona z samorządowców komitetów wyborczych: „Razem Podhale, Spisz, Orawa” i „Solidarne Podhale, Spisz i Orawa”. Organem wykonawczym jest 5-osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą starosta, wicestarosta i 3 członkowie zarządu.
W 29 osobowej Radzie Powiatu trzy mandaty przypadają naszej miejscowości. Rabczanie pełnią następujące funkcje: Leszek Świder – członek Zarządu, Marek Szarawarski – przewodniczący Komisji Budżetowej i członek Komisji Edukacji, Antoni Rapacz, który do koalicji dołączył w 2011 roku, jest członkiem Komisji Budżetowej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, oraz Infrastruktury.
Zadania samorządu powiatowego wyznaczane między innymi przez Uchwały Rady Powiatu realizowane są przez Zarząd, wydziały starostwa i jednostki powiatu.
Uchwała Rady Powiatu ustaliła na rok 2013 budżet powiatu w wysokości 131 685 393 zł. Instytucje i placówki działające lub wykonujące zadania na terenie Rabki-Zdroju, jednej z 14 gmin powiatu nowotarskiego, wydatkowały 12 228 515 zł.
Przydział środków na poszczególne jednostki przedstawiają poniższe tabele:

 

ZADANIA WYKONANE przez JEDNOSTKI POWIATU dla RABKI-ZDROJU w roku 2013

 

POWIATOWE CENTRUM KULTURY (PCK) – 127 000 zł. Rabka Zdrój jest jednym z trzech ośrodków sportu działających w ramach Powiatowego Centrum Kultury, które opracowuje i realizuje Kalendarz Imprez Sportowych. W roku 2013r na terenie naszej miejscowości zorganizowano 32 imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzono też pozalekcyjne zajęcia sportowe w ilości 19 godzin tygodniowo oraz zajęcia plastyczne 4 godz./tyg. Zapewniono funkcjonowanie pracowni muzycznej „Triola”. Wspomagano organizacyjnie i finansowo XI Integracyjną Spartakiadę Dzieci i Młodzieży pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego a w marcu 2014 roku I Ogólnopolską Senioriadę zorganizowaną przez Rabczański Uniwersytet III Wieku (RUTW) w Rabce-Zdroju.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) – 789 620 zł. PCPR udzielił wsparcia finansowego na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Rabka-Zdrój w ramach następujących zadań:

 • przebywania dzieci w różnych formach pieczy zastępczej (m/innymi: rodziny zastępcze, pogotowie rodzinne, rodzinne domy dziecka, pomoc rzeczowa dla pełnoletnich wychowanków)
 • dofinansowania, w oparciu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), m/in. do zadań pod nazwą likwidacja barier technicznych, architektonicznych, komunikacyjnych, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne
 • dofinansowania w ramach realizowanego przez powiat Programu „Aktywny Samorząd”: (pomoc z tytułu kontynuowania nauki na studiach wyższych, zakup dla osoby niepełnosprawnej wózka o napędzie elektrycznym, zakup sprzętu elektronicznego).

POWIATOWY URZĄD PRACY (PUP). Wsparciem finansowym zostało objętych 56 osób. Na aktywizację osób bezrobotnych z terenu Rabki-Zdroju przeznaczono 450 700 zł.

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG. Najważniejsze zadania wykonywane przez(PZD)

 • Przebudowa, odbudowa, modernizacja mostów i dróg
 • Konserwacja przepustów
 • Usuwanie awarii mostów
 • Remont nawierzchni dróg

 

2013 – Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1666 Ponice – Rdzawka od km 0+000 do km 0+835 oraz od km 0+870 do km 3+715

2014-Przebudowa, rozbudowa, remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K,1668K. Głównym zadaniem jest budowa nowego mostu na potoku Pocieszna Woda (w sąsiedztwie Komisariatu Policji przy ul. Podhalańskiej) w nowym śladzie i dróg dojazdowych do niego o łącznej długości 1,5 km. Planowane do realizacji w 2014 roku zadanie obejmuje też budowę nowych chodników i zatoczek przy nowo powstałej drodze, remont mostu na potoku Skomielnianka koło ronda „U Łopaty” przy ul. Sądeckiej i chodnika na odcinku do nowego mostu „U Garncarczyka” (ul. Sądecka). Na wyżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych zostanie również zamontowane nowe oznakowanie. Planowana jest również budowa nowego chodnika w Rdzawce na długości 400 metrów przy wyremontowanej w październiku ub. roku drodze.

INWESTYCJE POWIATOWE w RABCE-ZDROJU (lata 2007-2013)

 

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (EFRR) 4 865 636 [zł].

SZCZEGÓŁY dotyczące inwestycji w latach 2007 – 2013

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. E. ROMERA Nakłady 7 355 830 zł. W ramach tych środków wykonano między innymi budowę sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną, termomodernizację wraz z przebudową i remontem budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych), wymianę stolarki zewnętrznej, remont sali multimedialnej. Przebudowano wejście główne do budynku, dokonano kompleksowego remontu gabinetu dyrektora wraz z sekretariatem. Dostosowano pomieszczenia parteru budynku na potrzeby archiwum. Wykonano remont pomieszczeń biblioteki, sali komputerowej i korytarzy a także remont kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę przyłącza do sieci gazowej.Wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku szkoły. Wykonano również ogrodzenia wokół szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ks. prof. J. TISCHNERA (II LO) Nakłady 1 004 195 zł. W ramach tych środków wykonano między innymi: wymianę stolarki okienno – drzwiowej na stolarkę PCV. Przebudowano pomieszczenia szkolne, kotłownię i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Dokonano termomodernizacji budynku szkoły. Wykonano kanalizację deszczową wraz z drenażem opaskowym, przebudowano schody zewnętrzne do kotłowni. Wykonano dokumentację projektową sali gimnastycznej oraz przeprowadzono badania warunków gruntowo – wodnych pod budowę sali gimnastycznej.

„PRIMAVERA” – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA i POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Nakłady 865 586 zł. W ramach tych środków wykonano między innymi: projekt architektoniczno – budowlany oraz remont budynku PRIMAVERA z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyremontowano pomieszczenia poddasza, wymieniono pokrycie dachowe, dostosowano posadzki na klatce schodowej oraz drzwi do wymogów przeciwpożarowych. Dokonano remontu kotłowni. Opracowano projekt termomodernizacji budynku wraz  z zagospodarowaniem terenu.

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” (Filia „Radość życia” w Rabce – Zdroju) zatrudnionych jest 19 osób (umowa o pracę 16 pracowników na 14,5 etatu). Dom dysponuje 65 dotowanymi miejscami. Na dzień 31.12.2013r. było 68 uczestników oraz 14 osób oczekujących na miejsce, korzystających ze wsparcia w formie klubowej. Roczny budżet 760000zł.

Wykonano między innymi przebudowę drogi nr K1668 (ulica Sądecka), przebudowę ulicy Kilińskiego oraz drogę Rabka – Skawa – Naprawa. Zmodernizowano nawierzchnię jezdni będących w stanie awaryjnym lub przedawaryjnym drogi powiatowej Rabka Zdrój – Ponice. Odbudowano most na rzece Raba. Wyremontowano nawierzchnię drogi powiatowej Ponice – Rdzawka.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RABCE-ZDROJU Nakłady 3 757 100 zł. W ramach tych środków, dostosowując budynek do wymogów osób niepełnosprawnych, wykonano między innymi: zewnętrzny szyb windowy przy budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, balkonów, łazienek. Wykonano termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, ocieplono ostatnią kondygnację, wykonano izolację fundamentów. Wymieniono instalację elektryczną i ciepłowniczą. Sfinansowano dostawę, montaż i wyposażenie pokoi mieszkalnych oraz zmodernizowano kuchnię. Wyremontowano drogę dojazdową, plac, parking i ogrodzenia. Zagospodarowano teren wokół budynku.

TEATR LALEK RABCIO

 • Rok 2010 – zakup 25-arowej działki pod budowę teatru                            –  375 000 zł

        (nieruchomość znajduje się przy ul. Orkana, obok Banku Spółdzielczego).

 • Rok 2013 – dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego                    –   30 000 zł
 • W roku 2014 dyrektorowi udało się sprzedać domu aktora „Watra” za        – 600 000 zł

       Z przeznaczeniem, między innymi, na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz

       z przygotowaniem studium wykonalności dla projektu budowy siedziby Teatru Lalek.

 

Od początku istnienia teatru wielu ludzi miało pomysły na budynek teatru. Jednak dopiero po zakupieniu działki budowa nowego obiektu dla „Rabcia” stała się realna. Mam nadzieję, że będzie to jeden z najnowocześniejszych teatrów lalek nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Rada i Zarząd Powiatu Nowotarskiego czynnie uczestniczyli w akcji Ratujmy Sanatoria dla Dzieci poprzez zorganizowanie nadzwyczajnej, wyjazdowej Sesji Rady Powiatu w Zespole Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym, podjęto dwie rezolucje w sprawie kontraktów NFZ ze szpitalem w Rabce – Zdroju, i w sprawie ratowania ŚCRU, udzielono też pomocy w naborze uczniów-pacjentów z powiatu nowotarskiego dla w/w. ośrodka.

W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła pracuje 42 mieszkańców Rabki –Zdroju. Tylko w 2013 roku w/w. lecznicy hospitalizowanych było 1515 pacjentów z Rabki – Zdroju a z wizyt w poradniach skorzystało 2324 rabczan.

Starostwo Nowotarskie zatrudnia 178 pracowników. 32 etaty zajmują mieszkańcy Rabki – Zdroju co stanowi 18% całej kadry starostwa.

Radni powiatowi z Rabki-Zdroju skutecznie przeciwstawili się, niektórym opozycjonistom, dążącym, na początku kadencji, do likwidacji Teatru Rabcio!

Warto też pamiętać, że ekipa rządząca powiatem przed 2006 roku planowała likwidację I LO im. Romera w Rabce-Zdroju!

Na podstawie Uchwalonego Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2016 oraz sprawozdań jednostek samorządowych

Opracował Marek Szarawarski
Przewodniczący Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowotarskiego

Opracowano w oparciu między innymi o:

 • roczne sprawozdania PCO, PCK, PZD, PUP, PCPR
 • Uchwałę Budżetową na rok 2013 Powiatu Nowotarskiego
 • Protokoły z Sesji i Komisji